ELEKTRICKÁ A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
montáž, údržba, servis, opravy, revize, školení
 
Banner do podstránek

Nevyhrazená zz

NEvyhrazená zdvihací zařízení

 

Mezi nevyhrazená zdvihací zařízení dle zákona 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 193/2022 Sb. patří jeřáby a kladkostroje s motorickým pohonem do 1.000 kg a s ručním pohonem do 5.000 kg.

Mezi naše hlavní činností patří provádění odborných zkoušek na zdvihacích zařízení jako jsou revize, zkoušky a kontroly jeřábů dle ČSN 27 0142 a dalších zkoušek podle příslušných norem například pro automobilové zvedáky a podobně. Dále provádíme kontroly ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 jako jsou běžné prohlídky i podrobné prohlídky.

 

Další naší činností je servis na jeřábech, kde provádíme kontroly se servisním zásahem nebo běžnou inspekci, tedy běžnou údržbu jeřábů a dalších nevyhrazených zdvihacích zařízení dle ČSN 27 0142 a ČSN ISO 9927-1 a samozřejmně servisní opravy na jeřábech.

 

Odbornou kontrolu vázacích prostředků provádíme na prostředky pro vázání, uchopení nebo zavěšení břemen ať už jsou textilní, řetězové nebo z ocelových lan.

 

Všechny naše protokoly o odborných zkouškách jsou pod e-mailem a heslem zveřejněny kompetentním osobám na našem webu a zákazník tak má veškeré zkoušky na jednom místě. Nastavení serveru je individuální a zákazník si tak může nastavit upozornění na vložení nového dokumentu nebo blížícího se termínu další odborné zkoušky. To je dobré v případě auditů nebo pokud zodpovědná osoba zařizuje opravy, tak vidí kde jaké zdvihadlo má jakou závadu a může ihned urgovat údržbu, atp

NEJČASTĚJI PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY

kontrola (ČSN 27 0142)

 • Kontrola je ověřování technického stavu podle průvodní dokumentace porovnáním základních údajů uvedených v průvodní dokumentaci se skutečným provedením na jeřábu. Kontrola zahrnuje prohlídku a funkční zkoušku. Kontrolu provádí v období mezidobí revizí a zkoušek v intervalu 3 měsíců osoba k kvalifikací stavovenou místním provozním předpisem. O kontrole musí být proveden záznam do provozního deníku.
 • Kontroluje se také vybavení jeřábu podle norem nebo technických podmínek (výrobní štítky, výstražné a bezpečnostní tabulky a bezpečnostní nátěry, označení, nářadí, mazací prostředky atd.)

revize a zkoušky (ČSN 27 0142)

 • Revize je posouzení provozní a technické bezpečnosti zdvihacího zařízení, při kterém se prohlídkou, funkční zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zdvihací zařízení splňuje požadavky bezpečného a spolehlivého provozu. Provádí se ve lhůtách podle přiložené tabulky. Revize provádí revizní technik příslušného zařízení (tj. zdvihacího nebo elektrického) s osvědčením platným pro daný typ zdvihacího zařízení. O průběhu a výsledcích revize se vyhotovuje zpráva a zápis do provozního deníku.
 • U věžovcý , mobilních, nakládacích a lanových jeřábů je lhůta revizní 1 rok a zkoušek 2 roky. U těchto jeřábů starších 14 let se rovádí pouze zkouška ve lhůtě jednou za rok.
 • Ve stejných lhůtách musí být provedeny revize a zkoušky u všech jeřábů v nebezpečných prostorech bez ohledu na zařazení do skupin.
 • U stohovacích jeřábů, kde pracoviště obsluhy pohybuje svisle spolu s břemenem, se provádejí revize jednou za rok, zkoušky jednou za 2 roky.
 • Jeřáby vyrobené a uvedené do provozu před účinností této normy jsou revidovány v termínech stanovených podle zařazení do skupin, uvedených v technické dokumentaci nebo Knize jeřábu.
 • Kontrolu v rámci revize i zkoušky není třeba provádět na těch částech, u nichž nemohlo dojít ke změnám (např. provedení jeřábové dráhy, výstupů atp.) a pokud odpovídají všem bezpečnostním požadavkům.
 • Při provádění revize i zkoušky je třeba vždy posoudit i významná nebezpečí, která se při normálním provozu a předvídatelném nesprávném použití mohou stát pro osoby rizikem (viz článek 4 ČSN EN 15011, ČSN EN 12999, ČSN EN 14492-2, ČSN EN 13157+A1, popřípadně příloha C z ČSN EN 13000+A1).
 • Součástí revize elektrického zařízení jeřábu je provedení prohlídek a zkoušek dle ČSN 33 150 (viz změna 1, článek 3.1), případně ČSN 33 2000-6 ed 2.
 • Revize a zkoušky provádí revizní technik příslušného zařízení (tj. zdvihacího nebo elektrického) s osvědčením pro daný typ zdvihacího zařízení. Specifika pro provádění revizí a zkoušek jednotlivých kategorií jeřábů jsou definována v samostatných kapitolách.
 • Změny lhůt revizí a revizních zkoušek mohou být podle konkrétních podmínek provozu a podle skutečného součinitele spektra zatížení povoleny po projednání s revizním technikem formou místního provozního předpisu.
 • U jeřábů, které jsou odstaveny z provozu a zakonzervovány se revize a zkoušky neprovádějí. Tato činnost se znovu zavede až po novém uvedení jeřábu do provozu. Nejméně jednou za 12 měsíců se však provede kontrola podle nařízení vlády č. 371/2001 Sb. pro ověření stavu.

ověřovací zkouška (ČSN 27 0142)

 • Ověřovací zkoušjka se provádí před prvním uvedením zdvihacího zařízení do provozu.
 • Zkoušku zajišťuje provozovatel, provádí ji revizní technik příslušného zařízení s osvědčením platným pro daný typ zdvihacího zařízení.

zkoušky po opravách (ČSN 27 0142)

 • Po opravách částí zařízení namáhaného zatížením od břemene majícího vliv na bezpečnost provozu jeřábu, je nutno ověřit kvalitu provedených prací zkouškou, která ověřuje funkčnost, spolehlivost a bezpečnost zařízení. Rozsah zkoušky stanoví a zkoušku provádí revizní technik příslušného zařízení s osvědčením platným pro daný typ zdvihacího zařízení.

kontrola ocelové konstrukce (ČSN 73 2604)

 • běžná prohlídka
  • V rámci běžné prohlídky se provede kontrola podle 6.2.2 v návaznosti na předchozí prohlídky. Při této kontrole se nosná kontrukce s příslušenstvím kontroluje vizuálně, případně za použití jedoduchých nástrojů. Provede se také kontrola použitelnosti podle 6.2.7.
  • kontroluje se:
   • zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace , hlučnost nebo kmitání při provozu; v případě pochybností se zaměří geometrický tvar konstrukce a výsledky se porovnají se zaměřením v rámci výchozí prohlídky a/nebo se orivede měření dynamické odezvy konstrukce
   • kotevní konstrukce
   • zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce
   • vizuálně se kontrolují šroubové, čepové, nýtové a svarové spoje
   • stav protikolizní ochrany
   • zda nedošlo k významnému korozivnímu poškození konstrukce
   • u dynamicky namáhaných konstrukcí se kontroluje, zda nedošlo ke vzniku trhlin, případně se sleduje rozvoj existujících únavových trhlin. Kontrola se provede vizuálně, v případě potřeby defektoskopicky
   • u dynamicky namáhaných konstrukcí zařazených ve třídě následků CC3 a komínů a stožárů třídy spolehlivosti 3 se provede defektoskopická kontrola svárů a detailů vždy, v rozsahu upřesněném předpisem pro kontrolu a údržbu, pokud je v něm požadována
 • podrobná prohlídka
  • V rámci podrobné prohlídky se spolu s výkoneny běžné prohlídky provede kontrola dokumentace podle této normy. Dále se má zaměřit geometrický tvar kontrukce a změří se případné korozní úbytky. U dynamicky namáhaných konstrukcí se provede defektoskopická kontrola svárů a detailů určených v předpisu pro kontrolu a údržbu nebo doporučených při statickém přepočtu nebo posudku

běžné inspekce (ČSN ISO 9927-1) (pokud budou prováděny kontroly, revize a zkoušky dle ČSN 27 0142 nelze souběžně vyžadovat provádění inspekcí dle ČSN ISO řady 9927)

 • běžné inspekce jsou servisní inspekce a musejí je provádět pracovníci údržby v intervalech ne delších než 3 měsíce, pokud jeřáb není odstaven z provozu. Četnost provádění inspekcí musí být stanovena na základě četnosti a obtížnosti provozu a pracovního prostředí. Nepředpokládá se nutnost demontáže kterékoliv části části jeřábu během této inspekce, avšak musí být provedeno odstranění krytů (např. koncových vypínačů) pro provedení údržbářské a inspekční činnosti. Při inspekci se musí ověřit, že deník jeřábu a návod pro obsluhu jsou na jeřábu dostupné a že obsahují aktuální údaje. Inspekce musí zahrnovat všechny položky, které jsou specifikovány v návodech vypracovaných v souladu s touto normou pro běžné inspekce. Po ukončení inspekce musí být vystavena písemná zpráva. Kompetentní osoba může doporučit, aby běžné inspekce byly prováděny častěji.

periodická inspekce (ČSN ISO 9927-1) (pokud budou prováděny kontroly, revize a zkoušky dle ČSN 27 0142 nelze souběžně vyžadovat provádění inspekcí dle ČSN ISO řady 9927)

 • Pro provádění periodických inspekcí musí být vypracován pracovní postup. Četnost provádění periodických inspekcí musí být stanovena na základě četnosti a obtížnosti provozu a pracovního prostředí. U všech provozovaných jeřábů nesmí insterval periodických inspekcí překročit 12 měsíců. Inspekce musí zahrnovat všechny položky, které jsou specifikovány v návodech napsaných v souladu s touto normou pro periodické inspekce. Kompetentní osoba musí stanovit části jeřábu, které vyžadují zvláštní pozornost při provádění periodických inspekcí. Po ukončení inspekce musí být vypracována písemná zpráva a uložena v deníku jeřábu nebo knize záznamů. Zpráva musí obsahovat vyhodnocení přiměřené možnosti využití požadavků aktuálních vydání aplikovatelných norem.
ELEKTRICKÁ A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
montáž, údržba, servis, opravy, revize, školení
 
© 2024, Jan Hiekisch, EZ-servis.cz | vytvořilo Lagarto.cz
Facebook Instagram Twitter Mapa